Department of Mercantile Law: Gys Steyn Chair: Financial Regulation

Department of Mercantile Law: Gys Steyn Chair: Financial Regulation

Job Title/PosbeskrywingDepartment of Mercantile Law: Gys Steyn Chair: Financial RegulationLocation/AreaOrganization/OrganisasieMercantile LawDepartment Description/Departement BeskrywingFaculty of LawDepartment of Mercantile LawGys Steyn Chair: Financial RegulationRef. RG01/198/0623

The incumbent will be appointed at the level of Professor or Associate Professor, if satisfying the requirements at that post level.The Faculty of Law is looking to fill a vacancy in the Department of Mercantile Law. The appointee will be the first incumbent of one of the flagship initiatives of the Faculty of Law: the Gys Steyn Chair in Financial Regulation Law (the “Chair”).

The Chair’s main responsibility will be to contribute to excellence in the Faculty of Law in the area of Financial Regulation Law. The incumbent of the Chair will lecture primarily in particular aspects in the area of Financial Regulation Law, but may also be required to fulfil other teaching responsibilities within the Department and Faculty, taking into account relevant factors.

The incumbent will, furthermore, conduct research that focuses on Financial Regulation Law, provide postgraduate supervision in that area of law, and – with available financial support from the Faculty – establish a research centre in that area of law (the “Centre”).


The incumbent must also contribute to the administrative functioning of the Faculty, and perform other duties as assigned by the Faculty.The Department of Mercantile Law intends to establish a chair and centre in Financial Regulation Law, and a specialised postgraduate master’s level programme (i.e., LLM or similar) in Financial Regulation Law.

The Department also seeks to establish a strong focus on research in Financial Regulation Law, as well as in other areas of Mercantile Law.

Fakulteit RegsgeleerdheidDepartement HandelsregGys Steyn-leerstoel: Finansiële ReguleringsregVerw. RG01/198/0623

Die posbekleër sal op die vlak van Professoraat of Medeprofessoraat aangestel word indien aan die nodige vereistes van daardie posvlak voldoen word.Die Fakulteit Regsgeleerdheid beskik oor ‘n vakature in die Departement Handelsreg.

Die aangestelde sal die eerste posbekleër van een van die vooraanstaande-inisiatiewe van die Fakulteit Regsgeleerdheid wees: van die Gys Steyn-leerstoel in Finansiële Reguleringsreg (die “Leerstoel”). Die houer van die Leerstoel se hoofverantwoordelikheid sal wees om by te dra tot uitnemendheid in die Fakulteit Regsgeleerdheid op die vakgebied van Finansiële Reguleringsreg.

Die bekleër van die Leerstoel sal primêr in bepaalde aspekte op die vakgebied van Finansiële Reguleringsreg doseer, maar daar kan ook vereis word om ander onderrigverantwoordelikhede binne die Departement en Fakulteit na te kom, met inagneming van toepaslike faktore.

Die posbekleër sal verder navorsing doen wat fokus op Finansiële Reguleringsreg, nagraadse studieleiding in daardie vakgebied verskaf en –  met beskikbare finansiële ondersteuning van die Fakulteit – ‘n navorsingsentrum in daardie vakgebied (die “Sentrum”) stig. Die posbekleër moet ook bydra tot die administratiewe funksionering van die Fakulteit, en ander pligte verrig soos deur die Fakulteit toegewys.

Die Departement Handelsreg beoog om ‘n leerstoel en sentrum in Finansiële Reguleringsreg te vestig, sowel as ‘n gespesialiseerde nagraadse meestersgraadprogram (dit wil sê LLM of soortgelyk) in Finansiële Reguleringsreg. Die Departement beoog ook om ¿n sterk fokus op navorsing in Finansiële Reguleringsreg, sowel as in ander vakgebiede van Handelsreg, te vestig.

Duties/PligteLecturing two modules at the LLM (or equivalent) level in Financial Regulation Law and also other law modules;

READ Exciting Undergraduate Bursary Programme for 2024! Unlocking Opportunities for Talented Students

Developing and coordinating a specialised LLM (or equivalent programme) in Financial Regulation Law
.Actively researching, writing and publishing in Financial Regulation Law
.Postgraduate supervision in Financial Regulation Law or other areas of commercial law
.Establishing and managing a research centre in Financial Regulation Law (the “Centre”)
.Establishing a network of experts (and institutions) associated with the Centre, from amongst others, regulators, practitioners, prosecutors and businesses
.Establishing the Centre as the leading academic focal point in Financial Regulation Law, including hosting an annual conference in Financial Regulation Law and offering short courses
.Contributing to the administrative functioning of the Faculty; Performing such other duties as assigned by the Faculty.

Onderrig van twee modules op die LLM (of gelykwaardige) vlak in Finansiële Reguleringsreg en ook ander regsmodules;Ontwikkel en koördineer ‘n gespesialiseerde LLM (of gelykwaardige program) in Finansiële Reguleringsreg

.Aktiewe navorsing, skryf en publikasie in Finansiële Reguleringsreg;Nagraadse studieleiding in Finansiële Reguleringsreg en ander areas van handelsreg;Vestig en bestuur ‘n navorsingsentrum in Finansiële Reguleringsreg (die “Sentrum”);Vestig ‘n netwerk van kundiges (en instansies) verbonde aan die Sentrum, van onder andere reguleerders, praktisyns, aanklaers en sakeondernemings

Vestig die Sentrum as die voorste akademiese fokuspunt in Finansiële Reguleringsreg, met inbegrip van die aanbieding van ‘n jaarlikse konferensie in Finansiële Reguleringsreg en die aanbieding van kortkursusse;Dra by tot die administratiewe funksionering van die Fakulteit; Uitvoering van ander pligte soos deur die Fakulteit toegewys.

Job Requirements/Pos VereistesRecognised expertise in the area of Financial Regulation Law, whether as an academic or in practice (LLD or an appropriate PhD for appointment as Professor or Associate Professor);An established publication record in the area of Financial Regulation Law (for appointment as Professor or Associate Professor), or commensurate experience in practice; Experience in postgraduate mentorship and supervision (or, in the case of someone with experience in practice, the ability to provide such guidance);Experience in undergraduate and postgraduate teaching (or, in the case of someone with experience in practice, the ability to undertake such teaching).

Erkende kundigheid in die vakgebied van Finansiële Reguleringsreg, hetsy as ‘n akademikus of in die praktyk (LLD of ‘n toepaslike PhD vir aanstelling as professor of medeprofessor);’n Gevestigde publikasierekord in die vakgebied van Finansiële Reguleringsreg (vir aanstelling as professor of medeprofessor), of gepaste ervaring in die praktyk;Ervaring in nagraadse mentorskap en studieleiding; (of, in die geval van iemand met ervaring in die praktyk, vermoë om sodanige leiding te verskaf);Ervaring in voor- en nagraadse onderrig. (of, in die geval van iemand met ervaring in die praktyk, die vermoë om sulke onderrig te onderneem).

Recommendation/AanbevelingA strong interest in research;Good interpersonal relationships;Experience of teaching in other areas of Mercantile Law at undergraduate or postgraduate level;Legal practical experience;Multilingualism;An established network in the area of Financial Regulation Law; A strong academic record.

Sterk navorsingsbelangstelling;Goeie interpersoonlijke verhoudinge;Onderrigervaring in ander areas van Handelsreg op voorgraadse en nagraadse vlak;Praktiese ervaring in regte;Veeltaligheid;’n Gevestigde netwerk in die vakgebied van Finansiële Reguleringsreg;’n Sterk akademiese rekord.

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen#LI-POSTStellenbosch University is committed to employment equity (EE). In accordance with the institutional EE plan of the University and the EE Plan of the specific environment, persons from designated groups will receive preference over foreign nationals where EE targets are a factor. Where EE is not a factor, South African citizens will receive preference over foreign nationals.Stellenbosch University reserves the right not to make an appointment.

 Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and email addresses of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.  APPLY ONLINE AT https://www.sun.ac.za/english/careers BY USING THE APPLY NOW LINK AT THE TOP RIGHT-HAND CORNER OF THE SPECIFIC VACANCY PAGE.  

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates. The Occupational Health and Safety Act requires people in occupations that entail potential exposure to certain hazards (such as, but not limited to: noise, hazardous chemical substances and hazardous biological agents) to be subjected to medical screening, to determine their fitness to work in the said occupations. Should no feedback be received from the University within four to six weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

Die Universiteit Stellenbosch is verbind tot diensbillikheid (DB). Ooreenkomstig die Universiteit se institusionele DB-plan en die DB-plan van die betrokke omgewing, sal persone uit aangewese groepe voorkeur geniet bo buitelandse burgers in gevalle waar DB-teikens ‘n faktor is. Waar DB nie ‘n faktor is nie, sal Suid-Afrikaanse burgers voorkeur bo buitelandse burgers geniet. Die Universiteit Stellenbosch behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van ‘n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadresse van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik. DOEN AANLYN AANSOEK BY https://www.sun.ac.za/afrikaans/loopbane DEUR OP DIE APPLY NOW-SKAKEL REGS BO-AAN DIE BLAD VAN DIE SPESIFIEKE VAKATURE TE KLIEK. 

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win. Die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid vereis dat persone in beroepe met potensiële blootstelling aan sekere gevare (soos, maar nie beperk nie tot: geraas, gevaarlike chemiese stowwe en gevaarlike biologiese middels nie), aan mediese keuring onderwerp moet word om vas te stel of hulle geskik is om in genoemde beroepe te werk. 

Indien u nie binne vier tot ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was
Enquiries/NavraeEnquiries regarding this post: Prof. S Karjiker, Head of Department of Mercantile Law, on 021 808 37833, or at skarjiker@sun.ac.zaEnquiries regarding remuneration/benefits, as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Services Centre on 021 808 2753, or at sun-e-hr@sun.ac.za

Navrae rakende die posinhoud: Prof. S Karjiker, Hoof van die Departement Handelsreg, by 021 808 3783, of by skarjiker@sun.ac.zaNavrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753, of by sun-e-hr@sun.ac.za
CurrencyZAR
Commencement Date01-Jan-2024
Closing Date08-Sep-2023
Amount of TravelWork At Home
APPLY ONLINE NOW

Leave a Comment

To appeal your SASSA payment or check your R350 grant status online, follow these 10 steps. Step-by-Step Guide: How to Apply for a SASSA Card in South Africa. Kaizer Chiefs: A Legacy of Success and Passion in South African Soccer. Lionel Messi: A Legendary Soccer Player’s Journey, Achievements, and Impact. Step-by-Step Guide: How to Apply for SASSA Online and Get Benefits Easily.
Share via
Copy link